Skip to main content

Privacy verklaring

Nederlandse Budget Centrale B.V. (hierna wij/ons/onze) respecteert uw privacy en wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonlijke informatie die wij kunnen verzamelen wanneer u Nederlandse Budget Centrale B.V. (hierna website) bezoekt en de manieren waarop wij deze persoonlijke informatie kunnen gebruiken. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat wij de informatie die aan ons wordt verstrekt of informatie over bezoekers en klanten van onze website, verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy. Dit beleid, samen met onze algemene voorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt door contact met ons op te nemen, door ons zullen worden verwerkt. Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonsgegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen wat onze opvattingen en werkwijze zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen. Door gebruik te maken van onze diensten en onze website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de werkwijze die in dit beleid worden beschreven. Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) is de gegevensbeheerder van Nederlandse Budget Centrale B.V.: e-mail: info@nederlandsebudgetcentrale.nl, Tel. 0345 763540

.

 

Gegevensbescherming

Een bezoek aan onze website kan leiden tot de opslag op onze server van informatie over de toegang (datum, tijd, geraadpleegde pagina). Dit houdt geen analyse van persoonsgegevens in (bijv. naam, adres of e-mailadres). Voor zover persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit – voor zover mogelijk – alleen met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de Website. Het doorgeven van de gegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vindt niet plaats. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. per e-mail) veiligheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het is daarom onmogelijk de gegevens volledig te beveiligen tegen toegang door derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die als gevolg van dergelijke beveiligingslekken ontstaat. Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor reclamedoeleinden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijv. door middel van spam-mail.

 

Verzamelen van informatie

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig via onze Website aan ons hebt verstrekt. In detail: Wij kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Website en informatie over u uit de berichten die u op de Website plaatst en de e-mails of brieven die u naar ons stuurt. In het bijzonder zullen wij verzamelen:

Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze website zullen wij automatisch de volgende informatie verzamelen: technische informatie, met inbegrip van het Internet protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en;

Informatie over uw bezoek, met inbegrip van de volledige Uniform Resource Locators (URL), de clickstream naar, via en van onze website (met inbegrip van datum en tijd), producten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht’, de responstijden van pagina’s, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren, en elk telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen en;

Wij kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volume van het ontvangen verkeer en de bronnen waartoe toegang is verkregen. Informatie die wij van andere bronnen ontvangen:

Als en wanneer wij samenwerken met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, onderaannemers, analytics providers, search information providers, credit reference agencies). Wij zullen u op de hoogte stellen wanneer wij informatie over u van hen ontvangen en voor welke doeleinden wij die informatie willen gebruiken.

 

Gebruik van informatie

Alle informatie die wij van u verzamelen kan worden gebruikt om u een meer gepersonaliseerde browse-ervaring te bieden en om onze Website te verbeteren. Wij kunnen deze informatie gebruiken om uw bestelling te verwerken en te leveren, voor facturatiedoeleinden, om te reageren op uw verzoeken en om met u te communiceren. Onze website te beheren en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden; Onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt gepresenteerd op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer; Meten of begrijpen van de effectiviteit van reclame die we aan u en anderen, en om relevante reclame te leveren aan u; Suggesties en aanbevelingen te doen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren;

 

Hoe wij cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Dankzij cookies kunnen webtoepassingen op u als individu reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en afkeren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden. Wij gebruiken traffic log cookies om na te gaan welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en het verbeteren van onze Website om deze beter af te stemmen op de behoeften van de klant. Wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd. Over het algemeen helpen cookies ons om u een betere Website te bieden, door ons in staat te stellen na te gaan welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, anders dan de gegevens die u verkiest met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd als u daar de voorkeur aan geeft. Hierdoor kunt u mogelijk niet ten volle profiteren van de Website.

 

Uw rechten

In dit hoofdstuk hebben wij een overzicht gegeven van de rechten die u heeft onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex, en niet alle details zijn in onze samenvattingen opgenomen. Lees daarom de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten. Uw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn

het recht op toegang;

het recht op rectificatie

het recht om gegevens te wissen

het recht om verwerking te beperken

het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

het recht op gegevensoverdraagbaarheid

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

het recht om toestemming in te trekken.

U hebt het recht op bevestiging of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, indien wij dat doen, op toegang tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Mits de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens over u te laten aanvullen. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen wissing; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt de persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Wanneer de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens blijven opslaan. Wij zullen deze echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor direct-marketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is: toestemming; of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, en deze verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, heeft u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien de rechten en vrijheden van anderen daardoor zouden worden geschaad. Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. U kunt elk van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

 

Contact en kennisgeving van wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Elke wijziging van het Privacybeleid zal op deze pagina worden gepubliceerd, dus het is in uw eigen belang om deze pagina te controleren telkens wanneer u onze Website bezoekt, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, of een schriftelijke klacht wilt indienen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact met ons opnemen via mail naar: info@nederlandsebudgetcentrale.nl. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Nederlandse Budget Centrale B.V. uw persoonsgegevens verzamelt of gebruikt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hier kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft met betrekking tot het uiten van een bezorgdheid. Als u een privacyklacht indient, zullen wij reageren om u te laten weten hoe uw klacht zal worden behandeld. Wij kunnen u om nadere informatie vragen, met andere partijen overleggen en gegevens over uw klacht bijhouden.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.