Skip to main content

Dienstenwijzer, klachtenreglement & verwerking persoonsgegevens

Hieronder treft u de belangrijkste informatie aan over onze diensten, de totstandkoming van onze tarieven, ons klachtenreglement en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De Nederlandse Budget Centrale ondersteunt mensen die hun financiële zaken door bijzondere omstandigheden niet (meer) zelf kunnen regelen. Wij doen dit door verschillende vormen van beschermingsbewind en inkomensbeheer aan te bieden.

Feitelijke gegevens van ons kantoor

Naam: Nederlandse Budget Centrale bv
Adres: Postbus 14, 4140 AA, Leerdam
Telefoon: 0345 763540     Fax : 0345 763941
Website: www.nederlandsebudgetcentrale.nl
E-mail: info@nederlandsebudgetcentrale.nl
KvK: Midden Nederland 30288377

Onze tarieven

Onze tarieven zijn gebaseerd op die van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). U kunt deze hier terugvinden. Als wij een ander product of een andere dienst leveren, dan kunnen wij hierover aparte afspraken met u maken.

Heeft u een klacht?

Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks een klacht hebben, dan kunt u deze (schriftelijk of per e-mail) melden aan uw bewindvoerder of inkomensbeheerder. Deze stelt een onderzoek in en formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan bericht. Indien er geen oplossing is bereikt, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directie. Indien binnen zes weken na het voorleggen van de klacht aan de bewindvoerder of inkomensbeheerder geen oplossing is bereikt, kunt u uw klacht over inkomensbeheer voorleggen aan de branchevereniging Horus. Uw klacht over bewindvoering kunt u zowel voorleggen aan de branchevereniging Horus als aan de rechter.

Branchevereniging Horus

Postbus 86, 6710 BB Ede
T. 085 007 4330
W. Klachten – Horus

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst met ons kantoor aangegaan. Mocht u van mening zijn dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de te verrichten werkzaamheden als inkomensbeheerder, curator of bewindvoerder. Wij geven de gegevens alleen aan deze derden door voor zover zij deze ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. De termijn is wettelijk bepaald op 7 jaar na beëindiging van uw dossier. Het betreft hier het gehele dossier.

Niet of beperkt verstrekken van informatie

Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan kunnen wij onze werkzaamheden niet goed uitvoeren. De consequenties hiervan liggen bij u. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij onze werkzaamheden niet op verantwoorde wijze uitvoeren en zijn wij helaas genoodzaakt deze te staken. Uiteraard zullen wij u hierover informeren.

Samen zetten we de volgende stap.

©  2024. Nederlandse Budget Centrale. Alle rechten voorbehouden.