Dienstenwijzer en klachtenreglement

Dienstenwijzer, klachtenreglement & verwerking persoonsgegevens
Voorafgaand willen wij u informeren over wie wij zijn en wat onze werkwijze inhoud. In deze dienstenwijzer, klachtenreglement en verwerking persoonsgegevens treft u de belangrijkste informatie. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Feitelijke gegevens van ons kantoor
Naam                     : Nederlandse Budget Centrale bv
Adres                     : Postbus 14, 4140 AA, Leerdam
Telefoon               : 0345 763540     Fax : 0345 763941
Website                : www.nederlandsebudgetcentrale.nl
E-mail                     : info@nederlandsebudgetcentrale.nl
KvK                         : Midden Nederland 30288377

Wijze waarop wij beloond worden
Voor de tarieven van onze werkzaamheden hanteren wij de tarieven van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). De tarieven kunt u terug vinden op de site van de branchevereniging: www.BPBI.nl. Indien wij een ander product of dienst leveren dan kunnen wij hier aparte afspraken over maken.

Heeft u een klacht
Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Klachten worden gemeld (schriftelijk of per e-mail) aan de bewindvoerder. Deze stelt een onderzoek in en formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat dan ontvangt de cliënt daarvan bericht. Indien er geen oplossing is bereikt, wordt de klacht voorgelegd aan de directie. Indien binnen 6 weken na voorleggen van de klacht aan de bewindvoerder geen oplossing is bereikt, wordt de klacht voorgelegd aan de branche vereniging BPI. Indien u het volledige klachtenreglement wenst te ontvangen dan wordt deze u kosteloos toegestuurd.

Branchevereniging PBI
Postbus 43071, 3540 AB Utrecht
T. 085 007 4330
W. www.BPBI.nl

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij uw gegevens
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de te verrichten werkzaamheden als inkomensbeheerder, curator of bewindvoerder. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. De termijn is wettelijk bepaald op 7 jaar na beëindiging van uw dossier. Het betreft hier het gehele dossier.

Niet of beperkt verstrekken van informatie
Wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan kunnen wij niet altijd onze werkzaamheden goed uitvoeren. De consequenties voor het niet juist kunnen uitvoeren van onze werkzaamheden zijn voor uw rekening. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij onze werkzaamheden niet verantwoord uitvoeren en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden zullen staken.
Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl